ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen tájékoztató célja, hogy a www.retlux.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) felhasználói (a továbbiakban: „Felhasználó(k)” vagy „Érintett(ek)”) a Weboldalon megvalósuló adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjanak.

A Weboldal látogatásához személyes adatok megadása nem szükséges.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a FAST HUNGARY Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.; cjsz: 13-09-101809; adószám: 13324405-2-13; képviselője: Pásztor András, ügyvezető; a továbbiakban: „Adatkezelő”), mint a weboldal üzemeltetője bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Weboldalon megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés célja(i):

 • A Weboldal használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre, a Weboldal elleni támadások felismerése, megakadályozása és vizsgálata), illetve statisztikai célokból történik. Ennek érdekében a Weboldal internet szolgáltatója automatikusan rögzíti és elmenti az úgy nevezett Server-Log-File-ok információit, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít részünkre.

A kezelt személyes adatok:

 • Az adatkezelés érinti az Ön IP-címét, az Ön böngészőjét és nyelvi beállításait, valamint az Ön operációs rendszerét, az Ön internet szolgáltatóját, a dátum/idő beállításokat, valamint az aktuális és utoljára meglátogatott honlapok URL-címét.

Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal az Adatkezelő nem kapcsolja össze.

Abban az esetben, ha tudomást szerzünk a Weboldal jogellenes használatával kapcsolatos konkrét gyanúról, fenntartjuk ezeknek az adatoknak az utólagos kiértékelésére vonatkozó jogot.


Az adatkezelés időtartama:

 • 5 nap. Ezen túl az adatok csak akkor kerülnek tárolásra, ha az szükséges a Weboldal elleni észlelt támadások vizsgálatához.

Az adatkezelés jogalapja:

 • az Adatkezelő jogos érdeke (a fent felsorolt célok elérése érdekében).

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

 • A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozók azon munkavállalói, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ezen adatok megismerése a feladataik teljesítése érdekében szükséges.

Adatbiztonság:

 • Az Adatkezelő a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, illetve biztosítja. Az Adatkezelő a tőle elvárható módon megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
  Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a Felhasználók által megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) rendelkezéseit.

Adatfeldolgozók igénybevétele:

 • Az adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység: honlapüzemeltetés. Adatfeldolgozó: FAST ČR, a.s. (Cégjegyzékszám: 24777749; Székhely: U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Říčany, Czech Republic).
 • Az adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység: tárhely-szolgáltatás.
  Adatfeldolgozó: Pux S.r.o. (Cégjegyzékszám: 26915545; Székhely: Křenová 69, 602 00 Brno, Czech Republic).

Adattovábbítás:

 • Az adatok harmadik személyek részére nem kerülnek átadásra.

Sütik kezelése a Weboldalon

A részletes információkért kérjük olvassa el a Cookie tájékoztatónkat.

 

Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Önnek bármikor lehetősége van, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a)    az adatkezelés céljai;
b)    az érintett személyes adatok kategóriái;
c)    azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d)    adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e)    azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f)    a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g)    ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h)    automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérése esetén az Ön rendelkezésére bocsátja.

Ön bármikor jogosult kérni a pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a kiegészítését, mely kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.

Ön jogosult továbbá arra, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, ha a visszavonására irányuló kérelmét a jelen pontban meghatározottak szerint eljuttatja az Adatkezelőnek. Amennyiben a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő a visszavonást követő 5 napon belül a személyes adatait a nyilvántartásából törli.
A sütik tárolásához való hozzájárulásának visszavonására a „Sütik kezelése a Weboldalon” pontban foglaltak szerint van lehetősége.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
Az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a jelen pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, illetve adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A törlésre vonatkozó fenti rendelkezés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 
Az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben
- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 
Az Érintett a fentieken túl kérheti az Adatkezelőtől, hogy a megadott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, valamint amennyiben technikailag az megvalósítható, kérheti a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.
 
A kérelmek benyújtására az alábbi módokon van lehetőség: postai úton a FAST HUNGARY Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. címre küldött levélben vagy a info@fasthungary.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.
A beazonosítás miatt mindig szükséges azon személyes adatok megadása, amely alapján az Érintett az adott adatkezelés tekintetében azonosítható lesz az Adatkezelő részére.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
Az Adatkezelő helyesbítésről, korlátozásról, illetve a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 
A Felhasználó jogosult továbbá arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat korlátozza, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Az Érintett fenti jogainak megsértése esetén egyedi ügyének elbírálása érdekében illetékmentes és soron kívüli eljárás keretében, a lakóhelye szerint illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (illetékességkereső: https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso). Valamint panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; weboldal: http://www.naih.hu)
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. 

FAST Hungary Kft.
Adatkezelő

frissítve: 2022. július. 18.

Cookies és Marketing eszközök

A FAST ČR, a.s / Fast Hungary Kft. az általa üzemeltetett retlux.hu domain és a hozzátartozó további aldomainjein keresztül elérhető honlapokon (továbbiakban: Honlapok) – sütiket (angolul: „cookie”) használ a honlapok működtetése, használatuk megkönnyítése, valamint biztonsága, a honlapokon végzett tevékenység nyomon követése, releváns tartalmi ajánlatok és célzott hirdetések megjelenítése érdekében.
 

Mik is azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a Weboldal az oldalaira látogató Felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a Weboldal bizonyos ideig megjegyzik az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra. A sütiket megkülönböztethetjük pl. funkciójuk vagy tárolási időtartamuk alapján. Ezen felül vannak olyan sütik, amelyeket az adott honlap üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el a honlapon keresztül.

Milyen fajtájú sütiket használunk?

Szükséges sütik

Tárolásuk szükséges a weboldalunk működéséhez, és többek között tárolják a felhasználói fiókok biztonságához, a navigáció működéséhez szükséges információkat, és lehetővé teszik a regisztrált felhasználók számára a webhelyünk magánrészének biztonságos hozzáférését stb. Ezen fájlok nélkül webhelyünk nem működik megfelelően, vagyis nem tudjuk szolgáltatásainkat megfelelően biztosítani Önnek. A weboldal működéséhez szükséges sütik kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke. 

Süti neve Tulajdonos Cél Tárolási idő
ASP.NET_SessionId FAST ČR, a.s Weboldal működését biztosító süti Kizárólag a böngészési folyamat alatt
CMSCsrfCookie FAST ČR, a.s Weboldal működését biztosító süti Kizárólag a böngészési folyamat alatt
       

 

Ezek a sütik nem gyűjtenek Önről olyan információt, amelyet marketing vagy egyéb célokra lehet felhasználni.
Bár nem javasoljuk ezt, mégis megakadályozhatja ezen sütik tárolását, ha megváltoztatja böngészője beállításait. Az összes modern internetes böngésző lehetővé teszi a cookie-k tárolásának beállításainak megváltoztatását, például úgy, hogy (i) minden sütit engedélyez, (ii) harmadik féltől származó cookie-kat nem engedélyezi, vagy (iii) ne hozzon létre és tároljon sütiket. Ha az utolsó lehetőséget választja, akkor a meglátogatott oldalak funkcionalitása jelentősen csökken.
 

Preferenciális sütik

Lehetővé teszik weboldalunk testreszabását, amely így élvezetesebbé és eredményesebbé teszi a jövőbeli látogatásait, mivel például tudjuk, hogy hozzájárult-e a sütik tárolására, hogyan állította be a keresést a weboldalunkon, hogyan állította be fiókját stb.
Webhelyünknek ezen sütik nélkül is kell működnie, így ezen sütik elhelyezésének jogalapja az Ön hozzájárulása. Amennyiben nem járul hozzá ezen sütik elhelyezéséhez, akkor nem tudjuk biztosítani az összes olyan funkciót, amelyet webhelyünk egyébként kínálhat Önnek.
 

Süti neve Tulajdonos Cél Tárolási idő
consent-system FAST ČR, a.s Weboldal működését biztosító süti 1 év
CMSPreferredCulture FAST ČR, a.s Weboldal működését biztosító süti 1 év
       


A szükséges sütikhez hasonlóan a preferenciális sütik sem tartalmaznak olyan információkat, amelyeket marketing célokra lehet felhasználni.


Analitikai sütik

Információkat gyűjt a webhely böngészéséről, majd anonim formában információt szolgáltat a felhasználók böngészési szokásairól, preferenciáiról. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy a weboldalt az Ön igényeihez igazítsuk.
A Google Analytics szolgáltatást használjuk a Google-tól, de nem férhetünk hozzá adataihoz általunk azonosítható módon.
(Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (www.google.com/analytics/). A Google által használt külső süti általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.)

Süti neve Tulajdonos Cél Tárolási idő
_ga Google Webhelylátogatási és felhasználói viselkedés statisztikai süti. 2 év
_gid Google Egyedi session azonosítót tárol amelyekhez a felhasználó fogyasztási szokásainak tulajdonságait kapcsolja Google. Webhelylátogatási és felhasználói viselkedés statisztikai süti. 2 nap
_dc_gtm_UA-109683795-3 FAST ČR, a.s. Az eszközéhez egyedi azonosítót rendel, amelyet statisztikai adatok előállításához használunk webhelyünk használatáról. Kizárólag a böngészési folyamat alatt
_gat Google A Google Analytics alkalmazás Google tag manager szolgáltatással történő telepítés esetén jelenik meg. a Google Analytics szolgáltatés felé irányuló események korlátozására használt süti amely limitálja a tulzott adatgyűjtést nagyforgalmú oldalak esetén. 1 nap
__utmz Google A süti feladata nyomon követni, hogy honnan jött a látogató, milyen keresőmotort használt, milyen linket kattintott, milyen kulcszót használt. Webhelylátogatási és felhasználói viselkedés statisztikai süti. 6 hónap
__utmb Google A süti feladata a az új sessionok / látogatások meghatározása webhelylátogatási és felhasználói viselkedés statisztikai célból. A sütit minden alkalommal frissítik, amikor adatokat küldünk a Google Analytics-nek. 1 nap

 

Analitikai sütiket akkor helyezünk el, ha Ön a weboldal első meglátogatásakor ehhez hozzájárulását adta, amely hozzájárulást a jövőben bármikor visszavonhatja.

Az analitikai célú sütik elhelyezését a felhasználó a böngészője megfelelő beállításával is meg tudja megakadályozni.

Közösségi média /marketing sütik

Ezeknek a sütiknek a célja, a Honlapokon használt közösségi média szolgáltatások biztosítása a látogató számára pl.: amikor a látogató a Honlapról tartalmat oszt meg a Facebookon, Instagramon vagy egyéb közösségimédia felületen. A közösségi média szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mindezt a látogató érdeklődésére számot tartó tartalmak megjelenítése érdekében. A sütiknek a célja, hogy a Honlapokon az adott látogató számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, a honlap mely részére kattintott, hány weboldalt keresett fel, mindezt pedig a látogató érdeklődésére számot tartó tartalmak megjelenítése érdekében.  

Süti neve Tulajdonos Cél Tárolási idő
c_user Facebook  A süti tartalmazza a bejelentkezett felhasználó azonosítóját. A süti lejárati ideje attól függ, hogy be van e pipálva "keep me logged in" ha be van, akkor a süti lejárati ideje 30 nap, majd az idő letelte után törlődik. Ha nincs beállítva a "keep loggen in" szolgáltatás akkor a süti a böngésző bezárásával törlődik. 30 nap
locale Facebook A süti feladata a lokális, helyi nyelvi beállítások tárolása. 2 nap
datr Facebook A süti célja a böngésző azonosítása a biztonság és az oldal integritása érdekében, többek között fiók-helyreállításra, továbbá a potenciálisan sérült biztonságú fiókok azonosítására. 2 év
fr Facebook A süti egyedi böngésző azonosítót és felhasználói azonosítót tartalmaz a célzott hirdetések megjelenítéséhez, ezekhez azonosítókhoz kötődik azaz információ, hogy a felhasználó milyen oldalakat látogatott korábban. 100 nap
wd Facebook Ez a süti a böngészőablak méreteit tárolja, és a Facebook a rendszer optimalizálásához használja az oldalak megjelenítésekor. 7 nap

 

Közösségi média /marketing célú sütiket akkor helyezünk el, ha Ön a weboldal első meglátogatásakor ehhez hozzájárulását adta, amely hozzájárulást a jövőben bármikor visszavonhatja.
A közösségi média célú sütik elhelyezését a felhasználó a böngészője megfelelő beállításával is meg tudja megakadályozni.


A sütik karbantartása

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket, azaz lehetősége van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a Felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek, (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

A sütikről és azok használatáról bővebb információt a https://www.aboutcookies.org/ oldalon találhat.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: